Privacybeleid

Stichting de Zevensprong verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting de Zevensprong.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting de Zevensprong persoonsgegevens?

Stichting de Zevensprong verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Deelnemers van de Zevensprong en hun ouder(s)
  • Vrijwilligers van Stichting de Zevensprong
  • Bestuursleden van Stichting de Zevensprong
  • Mensen die interesse tonen in Stichting de Zevensprong en zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle bestuursleden van Stichting de Zevensprong verwerken persoonsgegevens in Excel en Word.

Waarvoor verwerkt Stichting de Zevensprong persoonsgegevens?

Als je deelnemer wilt zijn van de Zevensprong of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze administreren, zorg dragen voor juiste verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal deelnemer (en ouders), vrijwilliger of relatie van de Zevensprong bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, adresgegevens en/of email adres bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een spronsoractie van de lokale Rabobank in Sint-Oedenrode. Wil je niet meer benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door te reageren op de mail met het verzoek niet meer benaderd te worden.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturatie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Stichting de Zevensprong ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan het gezondheidsformulier dat wordt gebruikt ten behoeve van de activiteitenweek zelf of de VOG bij de inschrijving van vrijwilligers.

Stichting de Zevensprong controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Stichting de Zevensprong met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt zelf niet direct bij je persoonsgegevens. Echter indien je inzage wil hebben in jouw gegevens dan kun je dit opvragen via ons secretariaat (email: info@zeven-sprong.nl).

Daarnaast kunnen de bestuursleden van Stichting de Zevensprong je gegevens inzien. Over het algemeen kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door besttursleden die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting de Zevensprong

Stichting de Zevensprong zal alleen persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen indien dit in overeenstemming is met het doel van de persoonsgegevens. Over het algemeen beperkt dit zich tot het delen van gezondheidsgegevens met helpende instanties (EHBO, arts, ziekenhuis) indien de situatie dit vereist. Verder kan en mag Stichting de Zevensprong geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan deelname van de Zevensprong worden uiterlijk tot 1 januari van het opvolgend jaar bewaard. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting de Zevensprong gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting de Zevensprong van mij verwerkt?

Je kunt zelf niet direct bij je persoonsgegevens. Echter indien je inzage wil hebben in jouw gegevens dan kun je dit opvragen via ons secretariaat (email: info@zeven-sprong.nl).

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Zevensprong kun je terecht bij ons secretariaat (email: info@zeven-sprong.nl).

Wijzigingen privacybeleid

Stichting de Zevensprong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.zeven-sprong.nl/privacybeleid.